ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשפה

ב"ה, כ' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אשר בנוגע ללימוד התניא, הנה אין אצלו החוברת בה הועתקה חלוקת התניא לימי השנה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

הנה מוסג"פ החוברת, ומובן אשר זהו שיעור לימוד בתור סגולה מיוחדת וכמו השיעורים השנים דחומש ותהלים באופן תקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, אבל מצד הענין דלימוד התורה ובפרט באילנא דחיי פנימיות התורה שבימינו אלה נתגלתה ומבוארת ביותר ובעומק ההעלם בתורת החסידות, הנה מוכרח הלימוד בשופי.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.