ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשפו

ב"ה, כ' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יחיאל

מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אלול עם הפ"נ המוסגר בו, בו כותב גם ע"ד בנין המקוה.

ובודאי ידוע לו מהוראת כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע בעניני מקוה שמסרם להרה"ג מוהר"י שי' לנדא, דבני ברק, ובטח תהי' גם מקוה זו מתאים להוראות אלו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ג'תשפו

מו"ה יחיאל מיכל: דברוסקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קו, ובהנסמן בהערות שם.