ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשפז

ב"ה, כ' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום עש"ק, בו שואל במאמר רז"ל אדם אתם קרוים אדם ומה שמחלק בתוספת ד"ה ואין (יבמות סא, א) בין אדם להאדם, וקשה לו מאיזה כתובים.

הנה יעיין במלבי"ם ויקרא א, ב בארוכה.

והנה אין עיקר ענינו של תלמידי ישיבה לחפש קושיות ואפילו לחדש חידושים, ואם בא זה בדרך אגב מה טוב, ובאם לא הרי די ומספיק אם ילמוד בהתמדה ובשקידה בתורת הנגלה וכן בתורת החסידות, וחבל על הזמן שיתן על שני הענינים האמורים לעיל.

ומה שכותב אודות מוסר ודרך בעבודה, הנה הוא כלול בהנ"ל והנני כופל עוד הפעם שישמור שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ולכתיבה וחתימה טובה.