ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשפח

ב"ה, כ"א אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שמואל

חיים שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאור לח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו. הנה פשיטא שאין לנסוע באני' ישראלית הנוסעת גם בשבת ומלחי' הם בני ישראל וכו', וג"כ אין דעתי נוחה מסדר נסיעה באופן שיוצרכו להיות בספינה בעשי"ת יוהכ"פ וחג הסוכות ואפילו חלק מימים אלו, ואיך שיסדרו באופן אחר מהנ"ל, יהי' טוב יותר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ג'תשפח

מו"ה שמואל חיים: פולנר. אגרת נוספת אליו - לעיל ג'תמה.