ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשצא

ב"ה, כ"א אלול, תשט"ו

ברוקלין.

להמשתתפים בהתועדות דיום הבהיר ח"י

אלול יום

הולדת שני המאורות כ"ק הבעש"ט וכ"ק

רבנו הזקן

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם הט' מבשר טוב מהתועדותם במסיבת רעים וידידים ביום ח"י אלול, שבודאי הוסיפו עי"ז בענין חדש אלול בכללות שהוא כלשון רבנו הזקן בלקו"ת פ' ראה לב, ב אשר המלך נמצא בשדה וכל אחד רשאי לקבל פניו ומקבל את כולם בספ"י וכו', וכידוע הפתגם מדורות הראשונים לחסידות שזכינו לשמוע מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות ח"י אלול שמכניס חיות בעניני אלול הכלולים בשלשת העמודים שעליהם העולם עומד, תורה (אלול ר"ת, אנה לידו ושמתי לך, תורה אשר דברי תורה קולטים הם וכמרז"ל, מכות י, א) עבודה (אלול ר"ת, אני לדודי ודודי לי) וגמ"ח (אלול ר"ת איש לרעהו ומתנות לאביונים, וכמובא בספר ערוגת הבושם) ויסודם והקדמתם עמוד התשובה (אלול ר"ת את לבבך ואת לבב - בעה"ט דברים ל, ו).

ובכדי שיהי' כל זה מבלי בלבולים ומניעות צריך להיות שיסיר השי"ת ממנו כל הדברים המונעים כו' וישפיע לנו כל הטובות המחזקים ידינו לעשות את התורה כו' פנוים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה (רמב"ם הלכות תשובה ריש פרק ט) אשר כללות כל זה נכלל בניסוח המקובל בתוככי בני ישראל שנה טובה ומתוקה.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה לכאו"א מהם הוא וב"ב שיחיו.

ג'תשצא

כידוע הפתגם: ראה גם לעיל אגרת ג'תשעז, ובהנסמן בהערות שם.