ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשצג

ב"ה, כ"ד אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ישראל

נח שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות ענין המקוה דמים שאובין, ובקשר עם זה - שעניני ר"ה ענינים כללים הם. והנה מובן שצודק הוא, בזה שעניני תשרי בכלל ור"ה בפרט השפעתם על כל השנה כולה, וכידוע וכמבואר בדא"ח (בעטרת ראש ובכ"מ) דיוק הלשון ראש השנה ולא תחלת השנה. אבל - לאידך גיסא - גם התפלה שייכת לכל השנה כולה, ובמילא נוגע המנין והמתפללים אם הוא מאנ"ש וכו'. ומה לבחור משני אלו - ה"ז דבר התלוי בהרגש, ובהתאם לזה יחליט.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ג' הפ"נ נתקבלו.

ג'תשצג

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 378 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה ישראל נח: בליניצקי. אגרות נוספות אליו -לעיל ח"ט אגרת ב'תתנג, ובהנסמן בהערות שם.