ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשצד

ב"ה, כ"ד אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים

מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלשה עשר לחדש הרחמים.

ובמה שכותב אודות שאלת הדירה שלהם, הנה בטח מסר דעתי בעתו הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים ובעל מדות הרחמ"א שי' חדקוב אשר יתייעץ עם שלשה מידידיו מאנ"ש היודעים התנאים במקומם הפרטים, ע"ד השכונות השונות בשיקאגא וכו' והם ייעצוהו, ויה"ר אשר השי"ת יתן להם הרעיון הנכון איך לייעצו.

מוסג"פ לקוט אלול, אשר בטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה בעסקנותו בצרכי צבור לשם שמים ויעוין לשון רבנו הזקן בשולחנו הטהור סי' בחיי"ם סעיף ד' אפילו עוסק בהצלת ממונם לבד ועאכו"כ שביכולתו לנצל השפעתו בבית הכנסת להחזיק ולהגדיל לימוד התורה הנגלה והחסידות ועניני הצדקה שזהו ענין נפשי ופנימי.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

עתה נתקבל מכתבו מכ' אלול. ובמש"כ ע"ד הבריאות - כיון שלדעת כל הרופאים אינו נוגע עד לאחרי זמן קבלת הכוח"ט, יסיח דעתו לע"ע מכל הענין.

מוסג"פ קבלה על המחאה א'. ובטח יודיע לאיזה קופה שייכות שאר ההמחאות שבמכתבו.

ג'תשצד

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 475 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה משה: שאיעוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'שפא, ובהנסמן בהערות שם.