ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשצה

ב"ה, כ"ד אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מש"כ בנוגע למהות עצמו והאריך בזה, כבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר איסור לשה"ר הוא גם שלא לדבר לשה"ר ע"ע. וראה רמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ב. ומה שהעיר מכתובות יז, א - משם תשובתו, שהרי ב"ש במקום ב"ה אינה משנה. וקושית ב"ש מתורצת ומובנת עפמש"כ בלקו"ת שה"ש ד"ה. ת"ר כיצד מרקדין.

ג'תשצה

לשה"ר... ע"ע: ראה גם לעיל ח"ז ב'נו, ובהנסמן בהערות שם.