ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשצו

ב"ה, כ"ד אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אלול, בו כותב אודות הענין דשינה בסוכה ומעורר ע"ד מנהג איזה מאנ"ש במקומות מיוחדים בזה.

הנה עליו להוודע אצלם אודות היסוד של מנהגם זה, כי בל"ס ידועים הם מאז לשומרי תומ"צ ומדקדקים בהם. וזאת למודעי אשר בענין השינה בסוכה הרבה יש להאריך * ואכ"מ. ונמצאים עוד איזה ענינים עד"ז שאין אפי' ותיקין נוהגים בהם אף שלכאורה הדין מפורש בשו"ע מבלי חולק, ואדרבה עוד יותר מדין השינה בסוכה, ולדוגמא ענין הדלקת נרות חנוכה על פתח ביתו מבחוץ, דמפורש הוא בש"ס ומחבר. וכמו שהקשה בנמוקי או"ח סי' תרע"א.

לפלא שמסתפק בכמתבו בקושיא לחוד, ואינו מודיע אף מלה בהנוגע לשיעוריו בתורת הנגלה ובתורת החסידות ולא עוד אלא גם אישתמיטתי' מנהג כל ישראל, ומקורו בראשוני מחוקקי המנהגים מהרי"ל וכו' אשר משנכנס אלול כשכותב אדם אגרת צריך לרמז בו ענין דברכת השנה ומדויל ידו משתלם.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תשצו

הענין דשינה בסוכה: ראה גם לקו"ש חי"ז ע' 272.

*) ומהנקודות בזה: שלילת דבר בזוי בסוכה. ומצטער.