ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשצח

ב"ה, כ"ה אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו מיום הרביעי, נתקבל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

בודאי ידועה לו הוראת נשיאינו הק', אשר היורד לפני התיבה ובפרט בימים הנוראים, יעבור תחלה על התפלות, ובפרט הפיוטים, לדעת לכה"פ פירוש המלות, ואף אם עשה כזה לפני שנה, הנה יעשה ככה גם בכל שנה קודם שיורד לפני התיבה בתור ש"ץ. והשי"ת יצליחו להיות שליח טוב לשולחיו, ויתקבלו התפלות במילואן.

ג'תשצח

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 462 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הוראת נשיאינו: ראה גם לעיל אגרת ג'תשלח, ובהנסמן בהערות שם.