ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשצט

ב"ה, כ"ז אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נצטערתי ללא השלום הבית דבתו וחתנו שיחיו, וחוששני שאין המצב חסר אלא "דבק", וידוע שענינו הוא אשר כיון שקשה על גבי קשה אין חיבורם עולה יפה מביאים בינתים טפה או טפות אחדות או שטח דק מן הדק עכ"פ של דבר נוזל וגמוש, מתדבקים שני הדברים גם יחד. ואם הי' מי שהוא מסביר לשני הצדדים לאחד שלא בפני השני שכל הסכסוכים שביניהם יש להחלישם וגם לבטלם במשך הזמן ע"י רצון הטוב בזה משני הצדדים, בטח לא היו חושבים זה למיעוט דמותם ומתחילים בפעולות בכיוון זה.

ויה"ר שיהי' זה בקרוב ומבלי קישוים (ובפרט שכבר יצאו בעגמת נפש שעבר עליהם בעבר), ויוכל לבשר טוב גם בזה...