ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תת

ב"ה, כ"ה אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מתענג אני בקבלת פ"ש ממנו מזמן לזמן ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים מו"ה... ובכלל הרי סתם ידיעה מבריאותו הטובה של איש הישראלי ג"כ משמחת היא, והיא מפרטי המצוה כללית דואהבת לרעך כמוך, ובפרט ע"פ הרמוז ברמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ד' אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת השם הוא, וברור דבר הכתוב בכאו"א מבני ישראל שהם גוי קדוש שגם הגוף בכלל זה, הרי מובן שיותר משמחה סתם בדבר כ"א גם תוספת בעניני קדושה בעולם שעצם מציאות גוף הישראלי בעולם זה מוסיף בקדושתו ומכשיר את העולם למלאות ענינו שהוא להיות דירה לו ית'.

ומה נפלאים דברי רבנו הזקן בתניא סוף פרק מ"ט, וז"ל: אהבת עולם אהבתנו כו' שהניח כל צבא מעלה הקדושים והשרה שכינתו עלינו כו' ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם, וקרבתנו כו' עיי"ש. ובמצות מודגש זה ביותר בענין הצדקה כפשוטה צדקה בגשמיות שנותן מיגיע כפיו ושהי' יכול לקנות בהן חיי נפשו ומפריש לצדקה להחיות נפש עני או להחזקת מוסדות שהעניים בגשמיות זקוקים אליהם, שעי"ז מברר ומזכך ומעלה את החומר והגשם עד שנגלה בו האלקות ודבר ה' המהווה מקיימו ומחייהו, שלכן צדקה היא מהמצות שאוכלין פירותיהם בעוה"ז והיא המקרבת את הגאולה, כי הגאולה כפשוטה באה יחד עם הגאולה הפנימית כלשון הנביא ונגלה כבוד ד' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר בכל ענין וענין שבעולם. לכן בטחוני חזק אשר השתתפותו ע"י הצדקה שלו בכמה מהמוסדות והענינים בשנה שאנו מגיעים לסופה, הוסיפה לו ולכל ב"ב שיחיו חיות ואור הן בעניניהם הגשמיים והן בעניניהם הרוחניים, ובודאי קיים הקב"ה הבטחתו עשר בשביל שתתעשר ויוכל מכאן ולהבא להגדיל השתתפותו זו בשמחה ובטוב לבב וביד נדיבה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

הפ"נ נתקבל.

ג'תת

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 296 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.