ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תתא

ב"ה, כ"ח אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

סניף תל אביב

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם ממוצש"ק אור לי"ז אלול, ולפלא גם עתה ההפסק הכי ארוך בכתובים שגם במכתב זה אין מענה על זה.

נהניתי ממ"ש אודות הפעולות דארגון הלימוד בקבוצות נוער וילדים במקומות שונים ובודאי יערכו איזה תכנית בזה ובמטרה מאחדת את הקבוצות השונות נוסף על המטרה הכללית שצריך להכינם שיהיו מוכשרים מצד ידיעותיהם והעיקר רצונם להמשיך במוסדות חינוך חב"ד כי בלתי תכנית בזה הרי אין לדבר סוף, ויש חשש שתתפרר עבודתם כיון שלא תתרכז ע"י נקודה או עכ"פ איזה נקודות שישמשו חוט השני בעבודה זו.

כן התחלת הידיעות ע"ד התועדות דח"י אלול נתקבל ומחכים כהבטחתם להמשך בזה, ובטח אף שאינם מזכירים אודות זה מתעסקים בתכנית מפורט בקשר עם ימי תשרי הבע"ל, ובתור השתתפות סמלית הנה בטח יקבלו מהקופה המיוחדת מאה לירה על זה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנה יכתב ויחתם כאו"א מהם הוא וכל משפחתו בתוך כלל ישראל לשנה טובה ומתוקה ולהצלחה מופלגה בעבודתם בתוככי מסגרת צעירי אגו"ח מתאים לכוונת נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.