ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תתד

[שלהי אלול, תשט"ו?]

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דובער

שי'

מכתבו מיום השלישי עם הפ"נ נתקבל... במ"ש אודות עניני חסידות וסיפורים מוכנים בשפה האנגלית, הרי בטח נמצא אצלו הוצאת קה"ת בשפה זו וטוב שיבחר מהם המתאימים יותר לפי מקומו והתושבים, ואם זקוקים לתיקונים קלים בטח יוכלו לעשותם על אתר ובלבד שיהי' ע"פ הוראתו.

בהנוגע לנוסח התפלה, הנה טוב עושה במה שמתפלל בנוסח רבנו הזקן וכפי המבואר בשעה"כ ובהקדמתו בארוכה, וכאשר [...] כל הנשמעים לקולו יסבירם ג"כ ענין דנוסח מבורר ומזוכך זה והשי"ת יצליחו.

ג'תתד

מו"ה דובער: לוין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ז א'תתקנה.