ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תתו

[שלהי אלול, תשט"ו?]

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה זאב צבי שי'

מכתבו מי"ב אלול נתקבל... במה שהעיר ממרז"ל אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה, וא"כ איך אפשר שמזל אחד יחלק שתי מנות לאלה חלק מטוב ורע ולאלה בלי טוב כלל. היינו נה"ב שבישראל שהיא מעורבת טוב ורע ונפשות או"ה שהם מג"ק הטמאות לגמרי.

הנה מובן שאין זה מזל אחד* ח"ו, כי זהו קליפת נוגה הממוצעת ועולה לקדושה סו"ס, משא"כ ג"ק שאין להם בירור ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. ואם כוונתו לאופן התהוות הרע בכלל, יעוין בתו"א ד"ה להבין ענין הברכות ובלקו"ת לג' פרשיות שם.

ג'תתו

מו"ה זאב צבי: ובר. אגרת נוספת אליו - לעיל ג'תשי.

*) ועייג"כ תוד"ה אין (ע"ז ה, א).