ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תרחצ

ב"ה, ה' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בעיה"ק ירושלים

ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם מכ"ג תמוז, ולפלא וכמו שכתבתי להם מכבר, שמקצרים כ"כ בכתיבה, הינו זמן רב אין כותבים כלל ולאחרי הפסק כשכותבים ה"ז בא בקוצר אמרים, וה"ה במכתבם זה שכותבים רק נקודות נקודות, והרי שיטת חב"ד ידועה שצ"ל דוקא בהשגה ובהבנה שהם באים ע"י אחיזה בפרטים.

אלא שצריך לשמור על הנקודה, נקודה בהיכלא, כדי שלא ילכו בדרך עקלתון, והנקודה היא הענין יראה קבלת עול אחדות בתכלית וכסדרם בעבודת האדם, ואף שיראה הנ"ל היא לכאורה יראה תתאה, הרי מבואר בכ"מ שייכותה ליראה עילאה, ומקב"ע באים לאחדות כמובא בתניא פרק ל"ב וכל ג' אלו הם יו"ד וקוצו של יו"ד שזהו הנקודה בהיכלא.

מוסג"פ העתקה אודות ניצול ימי החופש, אף שבכלל ידועה השקפתי שאין הזמן עתה לימי חופש כלל, ואדרבה - ומכמה טעמים, ולו איישר חילי הייתי מבטלו בעבר ועאכו"כ בהוה ובעתיד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל הנ"ל.

ג'תרחצ

השקפתי... חופש: ראה לעיל אגרת ג'תרפ, ובהנסמן בהערות שם.