ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשדמ

ב"ה, ד' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בצלאל

שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' ראה, וגם לאחרי קריאתו עדיין התמי' במקומה עומדת, על הפסק הכי ארוך במכתבים. ובמה שכותב אודות לימודו בהישיבה, הנה פסק דין הוא שחזקה אפילו לתעמולה שאינה חוזרת ריקם עאכו"כ פעולה, וידוע ג"כ הפתגם טובה פועלה אחת מאלף אנחות, ובד"ת הרי מכלל הן אתה שומע, וכיון שאין רואים פירות הרי בודאי שאין פעולה, והרי עתה הן הימים שצריך לדבר רק על צד הטוב והפעולות לטוב של כאו"א ולא על המיעוט בהם וכו', ויה"ר שסוכ"ס הנה גם אנ"ש דאוסטרליא ידונו עוד הפעם על מה שכתבתי בכמה מכתבים, שאם היו מוסיפים בפעולה במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל היתה מלאכתם מתברכת וגם בעניני פרנסה כפשוטה, וידוע הפתגם המובא בדא"ח אז א קאפ קען מען ניט איפשטעלען, על כן עליהם בעצמם לבוא לידי החלטה לדון עוה"פ בהנ"ל, ויה"ר שיבואו לידי החלטה בהתאם להמצב האמיתי בזה שאז יהיו החלטות טובות. וחבל על זמן שעבר עד עתה וכקושית רבנו הזקן בתניא סוף פרק מ' על מי שעומד בנהר וצועק מים לשתות שאינו מובן ולמה לו לצעוק הוי, והרי גם כאו"א מהם עומד בענין שימשיך פרנסה מלמעלה והוא העסק בהפצת המעינות בכלל ובהחזקת והרחבת המוסד בפרט וצועקין לפרנסה דוקא בארחות עקלקלות...

בברכה ופ"ש כל אנ"ש ולכוח"ט.

עתה נתקבל מכתבו מג' שופטים. ובמענה עליו: כונתי במכתבי שכאו"א יוסיף על פעולותיו שע"ע בעניני אהלי"י, ויש מקום וגם יכולת להוספה. לחיזוק הדבר - טוב שתהי' החלטת כאו"א ע"ד ההוספה במעמד הרבים, וכמובן גם מד"ה החלצו....

ההתועדויות שלו עם הת' - מביאים תועלת רבה והלואי היו לעתים תכופות יותר...

ג'תשדמ

מוה"ר בצלאל: ווילשנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תרנ, ובהנסמן בהערות שם.

מה שכתבתי: לעיל ג'תרטו.

הפתגם המובא בדא"ח: ראה תורת שמואל תרל"ד ע' שיד, ובהנסמן בהערות שם.