ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תתסח

ב"ה, י' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"ן כו' מו"ה ישראל צבי שי'

הלוי

שלום וברכה!

נהניתי ממ"ש במכתבו מכבר אודות התעמולה בעת היותו במילואים, ומובן שמה שמסיים שבהתאם להתעוררות שלי כתב לאילת ולא קיבל מענה, שאין זה פוטרו כלל מהמשך בזה, וצריך לכתוב ולחזור ולכתוב ולשלוח לשם גם מעניני דפוס המתאימים, ובלבד לעורר בהם נקודת היהדות ולהוציאה אל הגילוי בפועל ובפנימיות, וכמבואר בדא"ח.

בשאלתו מה יענה כשאומרים לו שהמדע כביכול, יש לו הוכחות שהעולם קיים יותר מה'תשט"ו שנה, ואם יש לתרץ זה במרז"ל הידוע שהקב"ה הי' בונה עולמות ומחריבן. - פירוש מרז"ל זה אינו כן, כי הכוונה לעולמות רוחניים, וכמ"ש רבנו הזקן מכתבי האריז"ל בתורה אור פ' שמות (דף נ"א ע"ד). ומה שאומרים שהמדע יש לו הוכחות על הנ"ל, הנה זהו שקר מוחלט, כי אין להמדע כל הוכחה בזה, כי אם השערה בנוי' על יסודות רעועים. וקשה לבאר זה במכתב באריכות הדרושה, והנקודה בזה היא, שהנמצא בספרי לימוד המדע ע"ד הנ"ל, ע"ד קיום העולם כמה אלפים מיליונים שנה וכו' מבססים הם השערה זו כדלהלן:

כיון ש(בתנאים הקיימים היום, חום ולחץ האויר, תנועת הרוחות, כמות החמרים השונים הנמצאים על פני האדמה וכו' וכו', הנה) דרוש לכל מאה אמה גובה דהחול המתקבץ על שפת הנהר, מספר מסוים של שנים, וכיון שנמצאים הרים מחול זה עצמו שהם בגובה כמה מילים, הנה(את"ל שגם הם נקבצו מגרגירי חול ועל יד נהר כגון זה, והתנאים הנ"ל לא נשתנו במשך כל האלפי שנים, הרי) צריך לזה כך וכך שנים, וחשבון זה מגיע הרבה יותר מן ה'תשט"ו.

אבל כששואלים אצלם, מאין נתהוו גרגירי החול, אין בידם לענות, וכששואלים אצלם - כמו שאצ"ל נתהוו גרגירי חול במישור הרי אפשר לומר שנתהוו ההרים בבת אחת, ג"כ אין בידם לענות על זה. וכששואלים אצלם מנין להם שלפני חמשה אלפים שנה היו כל התנאים, דהמים והרוחות והנהר וכו' ממש כמו שהם עכשיו, הרי גם על זה אין בפיהם מענה. וכששואלים אותם נוסף על זה, את"ל שהוכחה שלהם מדעית, הרי איך אפשר שתוצאות החקירה דמשך קיום העולם ע"פ המדע דתכונה, ע"פ המדע של חקר עתיקות (ארכעלאגיע), ע"פ המדע דחקר מבנה כדור הארץ (געאלאגיע) וע"פ המדע דראדיא - סותרות אחת לרעותה ומן הקצה אל הקצה, היינו - ולדוגמא - מסקנא אחת שאי אפשר להיות יותר מחצי ביליון שנה ומסקנא שני' שאי אפשר - פחות משני ביליון שנה, וכיו"ב?

והרי סתירות אלו - הוכחה ברורה הן שאין כל חקירות אלו אלא השערות בנויות באויר. ואכמ"ל.

בטח ניצל ימי חדש תשרי הוא חדש הכללי שממנו ממשיכים ההתעוררות והשמחה על כל השנה - להשפעה בסביבתו, ויכתוב עד"ז בהזדמנות הבאה.

בברכה.

ג'תתסח

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 177 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה ישראל צבי שי': הבר, תל-אביב.