ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'קיג

ב"ה, י"ד שבט, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה רפאל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א שבט והקודם לו עם המוסגר בהם.

ת"ח על כתבו בפרטיות לפ"ע אודות יום ההילולא וקיצור הנאומים, ואף שאינו מזכיר עד"ז הנה בטח גם נשי ובנות חב"ד במסגרת שלהן הדגישו ענין יום זה באופן המתאים לארגונן, וכן נעשה עד"ז בהת"ת-ות, ובטח אם הי' נדפס מה במכ"ע, ישלח לכאן קטעים, ות"ח...

בודאי ידוע לו שישנם עתה מכונות קליטה, וכמדומה שבהיותו כאן ראה אותם, ונהגו אנ"ש בזמן האחרון, להקליט את ההתועדות ולשלוח לכאן העתקה אחת - וכמובן להשאיר גם אצלם העתקה בכדי לנצלה בהזדמנויות שונות לחידוש (אפפרישען) ההתעוררות וכו' שעמדו בה בעת ההתועדות, ומהנכון הי' שיתענין אם אפשר למצוא מכונה כזו בפאריז והוצאות הכרוכות בזה.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.

ד'קיג

מו"ה רפאל שי': ווילשנסקי, פריז.