ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רלב

ב"ה, י"ז ניסן, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג ניסן, עם הבשו"ט אשר גומר את הש"ס בבלי ויתחילו מחדש, וכן אשר גמר את התורה אור במשך החורף ולומד עתה הספר לקו"ת.

והנה אשרי חלקו אשר זכה לכל האמור אשר עי"ז תתוסף ג"כ ההצלחה בלימודו להבא, ושיקוים בלימוד זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, וכפתגם רבוה"ק נשיאנו, ניט נאר לערנען תורה נאר אז די תורה זאל עם אויסלערנען.

ובמ"ש אודות הלימוד לקו"ת להבא, שאינו מספיק ללמוד ולגמור כל הסדרה במשך השבוע. הנה בכ"ז טוב שילמדו כסדרו, שאז ירגיש עליו החיוב יותר לגמרו בהקדם, משא"כ כשיחלקו לחלקים.

כבקשתו, אזכיר את כל אלו שכותב אודותם להמצטרך להם מתאים לתוכן מכתבו, ולבשר טוב בכל האמור.

בברכת החג.

מפני קדושת המועד לא בא

כ"ק אדמו"ר שליט"א על

החתום והנני חותם בשמו.

המזכיר