ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רמז

ב"ה, כ"ד ניסן, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שרואה סימן ברכה בלימודו אבל בענין תיקון הענין הידוע נדמה לו, שאין שיפור בהמצב.

והנה בהדי כבשי דרחמנא כו' ועל האדם לעשות המוטל עליו ובפרט שאי אפשר שלא יהי' הזזה בשיפור המצב, ואין זה לא מתחבולות היצר הרע לפעול שפלות ונמיכות רוח בכדי למונעו עי"ז מהתקדמות בעבודת השי"ת. ויעיין ג"כ בתניא פרק כ"ט ואילך.

ובכל אופן ישתדל להסיח דעתו לגמרי מענין הנ"ל ואפילו מתיקונו ככל האפשרי, וישתדל להרבות בהשפעה על הזולת לקרבו לתורה ומצותי' אשר עי"ז יתוסף בברכת השי"ת להתקדמות עצמו ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, אלא שכמה פעמים ככה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.