ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רמח

ב"ה, כ"ד ניסן, תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מאיר שי'

שלום וברכה!

להודעתו אשר נולד להם בן למזל טוב,

הנה יה"ר מהשי"ת שיכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו, וכשם שיכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ויגדלו ביחד עם זוג' תי' ואת כל ילדיהם שיחיו מתוך הרחבה.

בברכת מזל טוב.

במש"כ ע"ד השם - הנה כמה גרשון מ"מ היו בעולם. ואם האב והאם שיחיו שניהם יסכימו ע"ז זה, יה"ר שיהי' לאריכות יו"ש טובות.

במש"כ ע"ד להיות סנדק ב"פ - לא ראיתי באנ"ש נוהגים כן.

ד'רמח

מו"ה מאיר שי': אבצן, דטרויט. אגרת נוספת אליו - לעיל ד'קסה*.

ע"ד השם: אם לקראו בשם גרשון מנחם מענדל - אחר אביו, שנאבד במלחמה.