ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רמט

ב"ה, כ"ד ניסן, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בבקשת ברכה. אזכירו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. וידוע ידע גודל הזכות וגם האחריות אשר עליו, כי מתאים למאמר רז"ל לפום גמלא שיחנא, היכולת המלאה בידו לחיות באורח חיים חסידותי במלא מובן המלה, ולא רק בימי השבת ויום טוב אלא בחיי היום יומים, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, ולא עוד אלא שגם זכות אבות אבותיו מסייעתו שהיו אנשי מסירות נפש על תורתנו תורת חיים, וזכו להמשיך כחות אלו ויכולת זו בבניהם ובני בניהם, אלא שעל כאו"א להוציא כחות נעלים נעלמים אלו מהכח אל הפועל וידועה הבטחת רז"ל, אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ולא עוד אלא שבתקופה זו גם האושר בחיים הגשמים תלוי באורח חיים זה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר