ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך יג

ד'עדר

ב"ה, אדר"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו מיום הראשון, ובמה שכותב אודות הזקן, מובן שדבריו מופרכים, כיון שנשיאנו הק' אומרים שי"ג תקו"ד הם צנור להשפעה לאדם ולבני ביתו והשפעה ברחמים וברחמים גדולים (יעוין בזה בפירוש המלות לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק על הפסוק והוא רחום, נדפס ג"כ במילואים לתהלים יהל אור)...

בברכה להכרת מצבו האמיתי, היינו שהזן ומפרנס לכל יספיק לו כדי פרנסתו ופרנסת כל ב"ב שיחיו ובאופן הכשר ובאופן חסידותי וביחוד ע"י י"ג תקו"ד האמורים ובמילא גם הוא עצמו יתפלא וגם יצר לו על זה, וואס מען פאטערט ניערווין און געזונט על דאגות מבלי יסוד, ומובן שאין זה סתירה כלל למ"ש, בכל אשר תעשה דוקא, אלא שצ"ל כדיוק לשון רז"ל, יגיע כפיך כי תאכל, היינו רק יגיעת כפים גם במובן הרוחני, היינו כח המעשה והשתדלות אבל לא יגיע ראשך, היינו דאגות וטרדות הראש בזה, ואין להאריך בדבר הפשוט ומבואר בכ"מ...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'עדר

שדבריו מופרכים: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'שכג.

יגיע כפיך: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'ט*, ובהנסמן בהערות שם.