ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'ערה

ב"ה, אדר"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מצערים השמועות אשר כנראה לקוי' ההתאמה שבין המנהלים והמורים ומורות, עד שישנם מקומות שבא להסדר דאיש כל הישר בעיניו יעשה, ומוכרח להפסיק בלתי סדר זה בהחלט הכי גדול, וכבר ידוע עד כמה הקפידו נשיאינו הק' על המשמעת בכגון דא, ובפרט שאי אפשר שלא יגע במשמעת של תלמידים-ות כלפי המורים ומנהל...

מובן שכיון שגם המנהל או חברי הנהלה הכללית, בו"ד הם עלולים גם הם לטעות.

אבל כיון שפב"פ נתמנה למנהל או להנהלה הכללית, וכל המאמין בדברי רז"ל מאמין גם במאמרם אשר אפילו ריש גרגותא משמיא קא ממני לי' - במילא (יש לו להגיש תלונה על הוראת המנהל או ההנהלה העומדת על גביהם בצירוף כל הטענות לשלילת ההוראה וכיו"ב, ולבקש לדון בזה בהקדם הכי אפשרי, אם הבעיא דחופה היא, אבל) אין להרוס מוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על ידי מלחמה במנהל, ועשי' היפך הוראותיו תומ"י על דעת עצמו וכיו"ב, ואין להאריך בדבר המובן ופשוט. ויה"ר שיבשרוני טוב בתיקון הנ"ל בהקדם הכי אפשרי...

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכה.