ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך יג

ד'רעג

ב"ה, אדר"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ג וכ"ז ניסן עם המוסגר בהם ויה"ר שיתפתחו הענינים ויתקדמו ככל האפשרי מתאים לדרישת השעה, ויהי' זה בהצלחה מופלגה, ולפלא שאינו מזכיר במכתבו האחרון התוצאות מביקורו של... שי' והעיקר בהנוגע להבפו"מ.

מובן שמצער מצב הענינים בהנוגע להארכת זמן החתונה של האברך... שי' וכמדומה שעוד אשתקד כתבתי להנ"ל שלא נראה לי דיחוי החתונה לזמן ארוך כ"כ ואם אפשר לעשות בזה מצדי או מצד הנהלת הרשת יודיעני, כי נכון הוא.

בטח ינצלו יום הל"ג בעומר הבע"ל באופן המתאים ובפרט שחל ביום שהת' פטורים מלימודי חול.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה מופלגה

מ. שניאורסאהן

מסיבה נתעכב שילוח המכ' ובנתיים נתקבלו מכ' מה' וי"א אייר עם המוסג"פ

- מהרר"ע שי' חייקין אין מכ' כלל.

- תמורת הכפרים שמתרוקנים בטח ישנה אפשריות להגדיל כמות (ואיכות) הת' במוסדות אהלי"י הקיימים.

ד'רעג

רוב האגרות הן מהעתק המזכירות וחלק מצילום האגרת. לא נסמן בהערות אלא אם מקורה אחר, או שנדפסה כבר.

מו"ה שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתסא, ובהנסמן בהערות שם.

שיתפתחו הענינים: במוסדות רשת אהלי יוסף יצחק במרוקו.

כתבתי: ראה לעיל חי"א אגרת ג'תקס.

מהרר"ע שי' חייקין: ראה לקמן אגרת ד'תיג - אליו.