ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רעז

ב"ה, אדר"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו (בלי הוראת זמן הכתיבה) בו שואל אודות הוראות בדרכי החסידות.

הנה מובן שתלויות הן בתכונות נפש השואל, כשרונותיו, ואופן הסתדרותו, ולכן טוב ונכון שיתקשר עם צעירי אגודת חב"ד אשר בסביבתו ועל ידם יוודע מזקני אנ"ש הנמצאים שם וכהוראתם יעשה, ומובן שזהו נוסף על הנקודות הכלליות (והם נוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים), לימוד בתורת החסידות לעיונא עכ"פ איזה פעמים בשבוע והליכה בהדרכותי' ומנהגי', וכמו שקבלת התורה בכללותה היתה ע"י הקדמת נעשה לנשמע, כן הוא גם בהנוגע לכל חלק וחלק מתוה"ק היינו לא להתחיל מקושיות וכו' אלא לקבל מראש הוראות אלו המנוסים כבר לכגון דא ואז במשך זמן לא ארוך תבוא גם ההבנה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'רעז

וכמו שקבלת התורה: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תקנ, ובהנסמן בהערות שם. חי"ב ג'תתסה. ד'נז. לקמן ד'שעא.