ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רעח

ב"ה, א' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

מחו' הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל שי' שו"ב

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפתקא של אנשי מעמד שלו מר"ח אדר ולפלא שמאז לא נתקבל ממנו כל ידיעות, ובטח זהו סימן שהכל בסדר ובשלום וכן אצל כל ב"ב שיחיו. ויה"ר שלא יסתפק בזה אלא קיים מרז"ל דמעלין בקדש ותקוים בהם הבטחת רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו ובפרט כשמתעסקים בעניני תורה ומצות עם הזולת ובפרטי פרטית עם הזולת דלית לי' מגרמי' כלום בודאי שאז במדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה מתוסף להמשתדל ולב"ב, כיון דקמי' של הקב"ה כאו"א הוא בבחי' דלית לי' מגרמי' כלום, וימים אלו ימי סגולה הם, וכמדובר באחת ההתועדות, שסגולה מיוחדה לימי חדש זיו, אשר כל יום ויום יש לו מצוה מיוחדת לגבי שאר חדשי השנה, והיא מצות הספירה של העומר, אשר כללותה היא דמבהמה (עומר שעורים מאכל בהמה) באים למדריגת אדם (שתי הלחם דשבועות, חטים מאכל אדם) וכמבואר בדרושי ספירת העומר בלקו"ת וכו'.

בברכה לבשר טוב בכל האמור, ממנו וכן מכאו"א מאנ"ש שי' אשר במחנו הט'.

ד'רעח

מו"ה שמואל: גרוסמן, לונדון. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ב שפה.

וכמדובר באחת ההתועדות: ענין זה נתבאר בהתוועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א בשבת ר"ח אייר תש"ט - כדלעיל ח"ג אגרת תעח. וראה גם לקו"ש ח"א ע' 263. חי"ב ע' 171.