ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רעט

ב"ה, א' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה מנחם ישראל שי'

שלום וברכה!

לפלא שמאז מכתבו עם תמונת הבנין המוסגר בו, לא נתקבל מהם כל ידיעות ובודאי נתקבל מכתבי מכבר כתוב ע"ש הרה"ח כו' הרח"ש שי' ברוק ויענו עליו בפרטיות הדרושה.

ובמ"ש בהנוגע להמצב הכספי החובות וכו'. הנה אף שמובן שקשה הדבר ומבלבל, אבל לצערנו עד"ז הוא המצב בישיבת תו"ת אפילו בארצוה"ב, וכפי סיפורי זקני החסידים מעין זה הי' המצב החומרי ברבות שנות קיום הישיבה, ובכ"ז לא לבד שהחזיקו מעמד אלא אדרבה גדלה והתפתחה, ובודאי ע"י התעוררות ר"ר של נשיאי מנהלי הישיבה תתגדל ותתפתח עוד יותר וגם הסניפים שלה בכלל, ואשרי חלקו של כאו"א המשתדל ועובד עבודת הקדש בכגון זה, וכמו שראו כבר הצלחה מופלגה שעלה בידם להתחיל בבנין אשר חלק חשוב ממנו כבר נגמר, ובודאי יוגמר כולו בעתיד לא רחוק, וגדול שכר המשתדלים מבואר בכ"מ אשר הוא אין לשער שהוא במדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה ברוב נחת אמיתי שהוא נחת חסידותי בבנים ובנות.

במ"ש אודות הסכום הסמלי ששלחתי, הנה אינו שייך לקופות ישיבות ומוסדות חינוך, אלא הוא מאחת הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר שכותב באחד ממכתביו בענין כגון דא, שבהקופה שלו מתקיים ע"ד מרז"ל, כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך ומזה מובן שריבוי הכמות אינו נוגע כלל וכלל, ואפשר שגם כו'...

תקותי שניצלו ימי הפסח נוסף על ימי הסגולה שלפני זה באופן המתאים, וכן מכינים תכנית מתאימה לנצל יום הל"ג בעומר בהשפעה על התלמידים ויה"ר שיצליחו בעבודתם בקדש לעשותם חסידים יראי שמים ולומדים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ופ"ש כאנ"ש שי' ובפרט הרה"ג והרה"ח וכו' וכו' הרחש"ב שי'.

ד'רעט

מו"ה מנחם ישראל: מלוב, ראשון לציון. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א אגרת ג'תרנג.

תמונת הבנין: של ישיבת אחי תמימים בראשון לציון. ראה לעיל חי"א אגרות ג'תקמח.

ג'תרנג-ד. לקמן ד'שסב. ד'תז. ד'תשה. חנוכת הבית התקיימה בכ"ה מנ"א - כדלקמן אגרת ד'תרנג.

מכתבי מכבר: דלעיל חי"ב ד'לט.

שכותב: ראה גם לעיל ח"ה אגרות א'רסח. א'תכג.