ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפ*

ב"ה, א' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה זאב צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח אדר והקודם לו, שנתארך בדרך הילוכו, ובודאי ניצל ימי הסגולה דהיו"ט ומועדים כדי להוסיף בתלמידיו רוח יראת שמים ואהבת שמים והליכה בדרכי תורת החסידות והנהגותי' והשי"ת יצליחו.

מוסג"פ המחאה להוצאתו הפרטית.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

בהערתו א) מ"ש לחילוק דרז"ל י"א מיכאל הציל את לוט וי"א רפאל (ב"מ פו, ב.

ב"ר פ"נ, ב). - אפ"ל דמתאים לשני דרז"ל י"א דלוט צדיק הי'. וא"כ שייך למיכאל המקריב נשמתן של צדיקים (עי' חגיגה יב, ב. ועוד. זח"א קז, ב. מדרש הובא ברש"י יט, יז) ולמ"ד רשע הי' שייך לרפאל תשובה שמביאה רפואה (עייג"כ זח"ב קמז סע"א). ולכן בפירש"י דלוט רשע הי' ורפאל המצילו.

ב) מש"כ דויוציאוהו וגו' קאי אמלאך שנתהווה ממצות דלוט - אאפ"ל כן כי אמר קרא שני המלאכים בה"א הידיעה.

ד'רפ*

מו"ה זאב צבי שי': ובר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתנב, ובהנסמן בהערות שם.