ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפא

[ד' אייר, תשט"ז]

הרב גרליק, כפר חב"ד

מאשר מברקו, התענית ביום החמישי עד לאחר חצות היום לגדולים בריאים.

ומהנכון שכן יעשו גם הגדולים בריאים אשר בכל מוסדות חנוך וישיבות חב"ד שבאה"ק תובב"א. והשי"ת ישמרם כל אחד ואחת כדברי רבנו הזקן במדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה כו'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

ד'רפא

הרב גרליק: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תקסד, ובהנסמן בהערות שם. חי"ב ד'קמו. לקמן ד'שפא. ד'תקח*. ד'תרנא.

התענית ביום החמישי: בתום השבעה לרצח חמשה מתלמידי ביה"ס למלאכה בכפר חב"ד, יחד עם מדריכם הת' שמחה זילברשטרום, באור ליום ב' דר"ח אייר, בעת עמדם בתפלת שמונה עשרה של תפלת ערבית, הי"ד.

על הנ"ל ותוצאותיו ראה בארוכה במבוא.

בהמשך לזה ראה לקמן אגרות ד'רצב. ד'רצז. ד'שג-ד'שיב. ד'שיח-ט. ד'שלא. ד'שלד-ו.

ד'שמה. ד'שסט. ד'שעז-ח. ד'ת. ד'תא. ד'תד. ד'תכז. ד'תמא. ד'תעג. ד'תקו. ד'תקיב.

ד'תרטו.

כדברי רבנו הזקן: ראה לקמן אגרת ד'שז, ובהנסמן בהערות שם.