ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפב

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקרות במכתבו אודות חלוקת השמורה, אף שלפלא קצת שלא חלקו כמות יותר גדולה, ואף שבפנימיות הדברים הכמות בכגון דא אינה נוגעת כ"כ ובפרט בעניני פסח, אשר מרובה מדה טובה וכו' שהחמץ הוא במשהו, מזה מובן שאפילו משהו טוב מועיל, בכ"ז בהנוגע להסדרים, הרי השיעור הוא עכ"פ כזית ובפרט כשהמקבל עדיין אינו יודע ע"ד האיכות הבלתי תלוי' בכמות.

לפלא מ"ש שכיון שזהו בין הזמנים בישיבות לכן נתמעט מספר המשתתפים בשיעורי דא"ח, כי הרי אדרבה, כשהוא בין הזמנים פנוים הם יותר וביכולתם להרבות בשיעורים אלו אם במקום דעד אתה או במקום שלשם נוסעים ע"י שיקשרום שם עם אנשים המתאימים, והרי כמו דמשהו דימים אלו נוגע ביותר, שכן הוא בגשמיות מפני שכן הוא בענינים הרוחנים, ובמילא מובן עד כמה נוגע הנ"ל היינו שינצלו ימי הפסח בלימוד המחזק את כח האמונה, ואף שלכאורה אין הענין נוגע עתה, בכ"ז יש עד"ז מזמן לזמן ביומא דפגרא וכו' והדברים האמורים הנ"ל יכולים לשמש לימוד גם אז אפילו קודם חג הפסח הבע"ל.

בודאי עושים הכנות הכי נמרצות ליום ל"ג בעומר הבע"ל לנצלו במדה

המקסימלית, ואעורר את אנ"ש להשתתף בהוצאות הכרוכות בזה במדה מסוימת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בטח ממשיך וגם מוסיף בפעולות במסגרת נשי ובנות חב"ד.

ד'רפב

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 157 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי': זלמנוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תפג. ד'תקעג.