ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפג

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

מר שלמה שי' המכונה ד"ר אידלברג

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ח ניסן ביחד עם ספרי תשובות רבנו גרשון מאור הגולה וכן החוברת של הד"ר מר חיים ביינארט שי' וכבקשתו יאשרו להנ"ל קבלת החוברת, ותודה לכ' על טרחתו בזה.

כפי רשיון הזמן להיות[ו] מילי דחביבותא עברתי בין דפי הספר תשובות רגמ"ה, אשר ניכר שהשקיע בו כ' יגיעה ועמל רב, ויה"ר שיקוים בו מאמר רז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, וכיון שהתלמוד וגם המעשה ארוכה מארץ מדה ורחבה מצותך מאד, הרי ככל שיהי' ההווה טוב בשניהם, יש עוד מהלך בלי גבול ואין סופי להוספה ולטוב עוד יותר, ובטח למותר לעוררו לנהוג טוב עין שתהי' עינ[ו] טובה בשל אחרים להשפיע גם עליהם בלימוד תורתנו לימוד ע"מ ללמד לשמור לעשות ולקיים, ובפרט שדוקא בתקופתנו זו נראית התעוררות לחפש אחרי האמת לאחרי האכזבה בהא[י]דאלים של המפלגות השונות ועמים אחרים, ואין לך שע[ת] הכושר כשעה זו, ובפרט למי שחונן בכח השפעה על הסביבה.

בטח שמע המסופר בפי העולם, וכבר נדפס בכ"מ בשם גדול אחד, הטעם דדוקא רבנו גרשון נקבע עליו התואר מאור הגולה, משום דשתי התקנות של רבנו גרשון הן מאירות לישראל בגלות, וזהו מאור הגולה "כי הוא תיקן שלא לישא אשה על אשתו, ושלא לגרש בע"כ, וא"כ לא נירא שיחליף השי"ת אותנו באומה אחרת, כי אין לגרש בע"כ, וכמאמר הנביא איזה ספר כריתות אמכם, ובכן בטוחים אנחנו במה שכתב והייתם לי סגולה וגו' שלא יבחור עוד אחרת, כי אין לישא אשה על אשתו כביכול וזה וארשתיך לי לעולם".

אשר בזה ג"כ נקודת הטעות של חכמת ישראל בתקופה הידועה, שהגישה היתה ע"ד חקירת כתב היתדות, חוקי חמורבי ותרבות מתה, ובמילא מובן שאי אפשר הי' לבוא למסקנות נכונות, כיון שפשוט שדבר חי גישה שונה נדרשת בשבילו, וגם הכנה אחרת.

אף שלכאורה ע"פ שכל אין שני הענינים שייכים זה לזה, אבל רואים במוחש את ההיפך: וכנרמז ג"כ בפתגם חז"ל קצר, אשר מפני מה הלכה כמותו, לא מפני העמקות המיוחדת והבנה והסברה יותר מאשר לחבירו, אלא מפני שהוי' עמו (סנהדרין צג, ב) עד שאפילו בקדושי ישראל עצמן אמרו אף שאלו ואלו דא"ח, הנה הזוכה לקבוע הלכה כמותו הם אלו שנוחים ועלובים אף שהצד השני חריפי טפי (עירובין יג, ב) ועפ"ז מובנת הוראת רז"ל התמוה לכאורה, אשר לימוד התורה צ"ל לאחר התפלה (ברכות ה, ב) אף שהתורה היא תורת חיים ותורת אמת, ונתבאר בלקוטי תורה לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, ספר דברים צו, ג.

בברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט בזה.

ד'רפג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 340 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

החוברת של הד"ר מר חיים ביינארט: ראה לקמן אגרת ד'תסג.

אשר בזה: לכאורה נמשך לקטע שלפני פניו.