ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפד

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו שהתחיל לכותבו ג' אדר, בו כותב על איזה מהענינים, ולפלא שהשמיט ענינים אחדים, ואפשר הטעם מפני שאחרים התעסקו בזה, וכבר ידועה בקשתי לאנ"ש אשר נוסף על מה שכותבים הם מצדם בהנודע להם, נכון שיעוררו לשאר העסקנים שיודיע כאו"א במקצוע שלו...

במ"ש אודות הנחיצות להרבות מספר התלמידים בתומכי תמימים ובכלל במוסדות חינוך חב"ד, הוא נחוץ עוד הרבה יותר מאשר משערים, וכבר כתבתי כ"פ בזה שצריכים אריינחאפען, כי כעבור זמן קצר יחפשו תלמידים-ות מיט ליכט, און מען וועט רייסין זיך איבער זיי, ובמילא מאבדים עתה הזדמנות להוסיף מאות תלמידים במוסדות חינוך חב"ד, ורק מפני רשלנות והעדר שימת לב אפילו לענינים הפשוטים ביותר מודגשים ומובלטים.

במ"ש אודות שאלת את"ה, כבר ענו ע"ז, ויה"ר שיבוא לפו"מ. תקותי אף שאינו מזכיר עד"ז, שעשו פאטא מכנוס דעניני מל"ח, וכן נרשמו הדבורים או עכ"פ ירשמו אותם עתה, ובמילא יוכלו לפרסם עד"ז באופן המתאים ולאחרי שאראה החומר ואקבל הצעות עד"ז, אפשר כדאי להדפיסו שיהי' בציור חוברת או להדפיס בבטאון או בקובץ דכאן...

מבהיל ומצער מה שמתארך כ"כ ענין בניית המקוה, ואיני יודע מה עוד אפשר לעשות בזה.

במ"ש אודות עבודתו הוא ביחוד הנה צריך הי' להתעסק ראשו ורובו בענין ההפצה, אבל ביחד עם זה לעורר את כל השייכים לעסקנות הדרושה ומתאימה בכל שאר הענינים, והתעוררות כדבעי פירושה, אשר כעבור זמן קצר מההתעוררות באים ושואלים ודורשים מה נעשה בזה, ולמחר עוה"פ ולמחרתיים עוד הפעם, ואשר אז סוכ"ס פועלים.

הפ"נ המוסגר במכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טובות.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'רפד

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי, תל-אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתפ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תק.

שאלת את"ה: איגוד תלמידי הישיבות.

כנוס דעניני המל"ח: ביום א' דחוה"פ התקיימה בכפר חב"ד אסיפה רבת משתתפים מטעם הסניף הארצישראלי של "מרכז לעניני חנוך" - לחפש דרכים איך להפיץ מעיינות החסידות חוצה, כמסופר ב"בטאון חב"ד" חוב' יא ע' מה.

בניית המקוה: בכפר חב"ד. ראה גם לעיל חי"א ג'תצח. חי"ב אגרת ד'רעא. לקמן ד'שיח.

ד'תקח*. ד'תרנא. ד'תשלד.

בענין ההפצה: של ספרי קה"ת. ראה לעיל חי"ב אגרת ג'תתפ.