ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפה

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מא' ובדר"ח אייר עם המוסגר בהם, וכיון שבא שוב פעם בקישור מכתבים עם הריא"ז שי' מרגלית, כדאי הי' לעוררו אשר בהקדם יתפרסם באה"ק ת"ו מכתב מבוסס בשלילה מוחלטת של הסברות המבהילות של הרב הרוצה להתיר פינוי הקברים וכאילו זהו ע"פ הזהר וכתבי האריז"ל כו' ומובן שמכתב השולל צ"ל בציונים ומראה מקומות כו' וכו'...

מכתבו שרוצה להתיר נדפס בקול תורה המתפרסם בירושת"ו ובודאי נודע שם לכל הרוצה לדעת ובאמת פלא שע"ע לא הדפיסו המענה ע"ז כדרוש.

ת"ח על הבשו"ט מאלו שכתב פ"נ אודותם כן יצליחו השי"ת לבשר טובות תמיד כל הימים וגם בהנוגע לעצמו ולב"ב ולמושפעיו שיחיו.

בברכה לבשר טוב בכל האמור.

ד'רפה

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתטז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תכג.

שבא שוב פעם: ראה לעיל חי"א אגרות ג'תקנא. ג'תשמא.

פינוי הקברים: בהמשך לזה - לקמן אגרת ד'תכד.