ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפו

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט ניסן, כבר ידוע ומבואר בכ"מ שגירוש הרע ברוחניות הוא ע"ד מ"ש מעט מעט אגרשנו מפניך ובפרט בדורנו אשר צדיקים מועטים הם והלואי שיהיו במדריגת בינונים אשר בהנוגע אליהם האריך רבנו הזקן בתניא פרק כ"ז ואילך, שאדרבה צריך לשמוח, והעצבות בזה הוא מפני שאינו מכיר מקומו כו' כי זאת היא מדת הבינונים ועבודתם, וכשילמד פרק זה בהתבוננות הדרושה אליבא דנפשי' יראה במוחש שהמצב רוח שלו אודותו כותב הוא מתחבולות היצה"ר למונעו ח"ו מעבודת השי"ת מתאים למצבו, וירבה בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו הק' ובקיום מצותי' בהידור, וכלך מדרכי שקו"ט שכותב במכתבו זה, ויזכהו השי"ת להשפיע גם על הזולת למשכו לחסידות בכל עניני' שעל ידי זה תתרבה במדת השי"ת שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה, בהמצטרך לו.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר