ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפח

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

אף שחזקה שליח עושה שליחותו ובפרט כשקשור בסדרי המלוכה כעניני הדואר, בכ"ז מאשר הנני בפירוש קבלת מכתבו עם המוסגר בו אשר קראתיו בער"ח זיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שבקרוב ממש תתמלאנה משאלות לבבו ולבב זוגתו תי' לטובה בהנוגע לשידוך עבור בתם שתליט"א, ויה"ר שיהי' שידוך חסידותי בדרך אבותיו ואבות אבותיו ובאורח חיים מתאים לרצונם ויראו מהם רוב נחת מתוך בריאות והרחבת הדעת.

וכבר ידוע המבואר בכ"מ אשר אייר* הוא ר"ת המרכבה (מתאים לדרוש רז"ל זיו מלשון וע"ש זיותני עולם) וכמבואר עבודה בדרך מרכבה בכ"מ.

בברכה.

ד'רפח

*) דבי' קיימינן. וראה זח"ג קיז, ב: יברך כו' אהרן דאינון מברכין כו' בית אהרן הכי נמי נשין (דילהון) כו' חודש השני דאיהו זיווא דברכאן דעלמא דמיני' נפיק כו' דזיווא דכולא נפיק מיני' כו'.

ר"ת המרכבה: אברהם יצחק יעקב רחל. ראה גם לעיל ח"ג אגרת תעט.

מתאים לדרוש רז"ל: ראה גם לעיל חי"א אגרות ג'תכו. ג'תלו. ג'תנה.