ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפט

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מפני חג הפסח בו כותב שמקבל עליו ללמוד בהתמדה ובשקידה ולשמור סדרי הישיבה כאן (אף שלכאורה סותר את עצמו לתחלת מכתבו שמודה שאינו שומר סדרי לימוד הישיבה ובפרט בזמן האחרון כו' והרי חוששני שגם כשיסע משם יסע גם היצר הרע ובטח ימשיך בהסתות שלו גם אחרי זה, ואם בארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, אינו משתדל נגדו כדבעי, הנה מה יהי' בחו"ל? וכבר נודע פסק הרמב"ם (הל' מלכים פ"ה) שאסור לצאת לחו"ל, וכשמתירים מפני תלמוד תורה, הרי צ"ל התלמוד באופן שהתורה אומרת שזהו ת"ת, בכל זה) אם באמת ובתמים והחלטה תקיפה ביותר יקיים את האמור, יכול להתחיל ההשתדלות בזה, והשי"ת ינחהו באופן הטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר