ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רצב

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוחנן שי' שו"ב

גבאי ביהמ"ד דליובאוויטש בליובאוויטש.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפתקא שלו ביחד עם המצורף אליו, ומוסגר בזה קבלה ממוסדות אשר על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר באה"ק ת"ו, ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה מראשית השנה עד אחרית שנה אשר הם הן - וכדוגמתם - המגינים עלי', ועל כל המחזיק בהם ומשתדל בהוספה עליהם הן במספר התלמידים והן בשעות הלימוד הם הגורמים וממשיכים אשר ה' יבנה בית וה' ישמר עיר וגו' וכאשר פתח ההסברה בזה רבי אבא בר כהנא וביארו הדבר ר' אסי ור' אמי, אשר הסופרים ומשנים שהם הוגים ומשנים את התורה ביום ובלילה כו' (מדרש איכה רבה בתחלתו) ויה"ר שבקרוב ממש ובחסד וברחמים יערה רוח ממרום על כאו"א בתוך כלל ישראל ואז יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין, אשר אנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר והוא ישלח עזרתו מקדש ויקוים הבטחתו, יעננו ביום קראנו בגאולה האמיתית והשלימה.

בברכה.

ד'רצב

מו"ה יוחנן: גורדון, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתמד, ובהנסמן בהערות שם.

ה' ישמר עיר וגו': ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.