ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רצג

ב"ה, ה' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאמצע החורף, וכיון שלא קבלתי ממנו עוד ידיעות בזה, תקותי חזקה שממשיך בלימודו בישיבה ומזמן לזמן נתחבב עליו הדבר יותר ויותר, אשר בדרך ממילא מתחזקת אצלו ההחלטה להמשיך בלימודים אלו לכל הפחות משך אותו הזמן שיעצתיו במכתבי הקודם, ומה שכותב שאין בדעתו להיות רב וכיו"ב וגם אין מוכשר לזה, הנה לא זה הי' טעמי שילמוד עוד הזמן שכתבתי לו בישיבה דוקא בכדי שיהי' רב, אלא בכדי שיהי' יהודי מתאים לתוכן תואר זה ובתקופתנו זו תקופ[ת] ערבוב ובלבול המוחות אשר שמים אור לחשך וחשך לאור, רוחות אי מצוית נגד היהדות האמיתית מנשבות בעולם, צריך כל אחד ואחת לחסן את עצמו בכל הדרוש, והמקום לזה בד' אמות של תורה ובד' אמות של תפלה, ותקותי שכשישאר בד' אמות אלו משך הזמן הנ"ל הרי בעזר השי"ת יוכל לעמוד איתן נגד הנחשולים אשר בחוץ ולהנהיג עצמו באורח חיים אמיתי מסורתי.

בודאי מתחזק בשמירת שלשת השיעורים חומש תהלים ותניא הידועים ויש לו נוסף על זה שיעור קבוע בלימוד תורת החסידות, והשי"ת יצליחו לבשר טוב.

בברכה.

ד'רצג

במכתבי הקודם: דלעיל חי"ב ג'תתקנב.