ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רצד

ב"ה, ה' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ט ניסן והקודמים לו וכן קבלת קטעי העתונים, ות"ח ת"ח על שימת לבו בשילוח הקטעים וכן על רוח ואופן כתיבת מאמרו בהמודיע בחום בהתעוררות כו' ובודאי גם להבא ינצל אפשריתו זו של בימת המודיע להפצת המעינות חוצה תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', שכל פעולה בזה הנה נוסף על שמקרבת את הגאולה וכמבואר באגה"ק של הבעש"ט, לכשיפוצו מעינותיך חוצה קאתי מר, הנה מקשרת היא פנימיות וסתים נשמת איש הישראלי עם הסתים דקוב"ה וכמאמר הזוהר הק' הידוע.

כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שיבשר טובות בהנוגע לכאו"א מהם...

תקותי שעושים הכנות הדרושות לנצל את ל"ג בעומר הבע"ל במסגרת צעירי אגו"ח. כדי לנצל במילואו האפשרי בהפצת תורת הרשב"י בעל השמחה שנתגלתה בדורות האחרונים בתורת החסידות ובהבנה והשגה בתורת חסידות חב"ד, והשי"ת יזכם שיהי' בהצלחה מופלגה.

בברכה.

ד'רצד

מו"ה שמואל אלעזר: שאולזון, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקמו, ובהנסמן בהערות שם.