ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רצה

ב"ה, ה' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאז - שנתאחר דרך הילוכו - בו כותב אשר המנהג במשפחתם להשתדל לקיים מרז"ל בן שמונה עשרה לחופה וכיון שכבר עבר גיל זה, מציעים לו נכבדות ועומד בספק אם להתעסק בזה כיון שרוצה ללמוד במנוחה עוד משך זמן.

לדעתי נכון שיתענין בהאמור ובודאי בתנאים דירושלים עיה"ק ת"ו יוכל ללמוד גם לאחרי החתונה משך זמן חשוב, וכבר ידוע עד כמה הפליגו רז"ל במעלת לימוד תורה בטהרה, ומה שחושש שהנשואין יפריעו בהתמדת הלימוד, הרי אין זה תלוי אלא ברצונו, ואם ירצה באמת אזי יצליח בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות קודם החתונה וגם לאחרי החתונה, ויזמין לו השי"ת שידוך המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד עד שהענינים אשר נגדו תעזור לו להפכם לטוב.

בודאי למותר לעוררו על ההכרח הכי גדול לקבוע לימוד בכל יום בפנימיות התורה אשר בדורנו זה נתגלתה בתורת החסידות, והוא נוסף על שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, ובפרט שנמצא הוא בעיה"ק ירושלים ת"ו יראה שלם שלימות היראה, אשר אי אפשר לבוא אלי' כ"א ע"י התבוננות בגדולתו ית' הבאה ע"י הלימוד בתורת החסידות וכנראה במוחש, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור וכן מהשפעתו על חבריו שיחיו לקרבם לתורה ולמאור שבתורה זוהי תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'.

בברכה.