ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רצו

ב"ה, ה' אייר תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון, ונעם לי לקרות בו ע"ד השיעורים בבית הכנסת.

וארשה לי להעיר בזה, אשר בכל הזמנים ובכל המקומות מוכרחת היתה ידיעה ובמילא שיעור לימוד בהלכות הצריכות בחיי היום יומי, וכמו שהאריך בזה רבנו הזקן בעל השו"ע והתניא בהלכות תלמוד תורה, ובפרט בזמננו ומדינתנו זו אשר על הבית הכנסת למלאות תפקיד של בית המדרש ולא רק בלימוד תורה לשמה אלא גם בהנוגע לדעת המעשה אשר יעשון ואשר לא תעשינה, ובהתאם להאמור הנה פלא שבביהכ"נ שלהם אין שיעור כזה, ומהנכון ונחוץ וגם מוכרח שעכ"פ מכאן ולהבא יסדרו שיעור מתאים, וכיון שזמן הלימוד לפ"ע מוגבל הוא, הנה לדעתי - וכמ"ש לכמה מאנ"ש - בתחלה יש ללמוד סימנים מלוקטים מקיצור שו"ע, כוונתי לא הסימנים על הסדר אלא לעבור פעם ושתים על הסימנים הדנים בענינים השכיחים בחיי היום יומים, ודוקא בקיצור שו"ע ששם באים הדברים בקיצור (ואם לפעמים נצרכת הסברה ה"ז על לומד שיעור, לאומרה בע"פ), בכדי לנצל הזמן העומד לרשותם להלכה למעשה בפועל וכמ"ש את האלקים ירא כו' כי זה כל האדם, היינו שצריך להיות הלימוד המביא לידי יראת אלקים ולימוד התורה המביא לידיעת המצות וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ויה"ר שיבשר טוב גם בזה נוסף על שאר הענינים שכותב אודותם.

בברכה לתוספת אומץ בעבודת הקדש בבית הכנסת להחזקת היהדות בכלל

ובהפצת המעינות (עד שיגיעו גם) חוצה ביחוד מתוך בריאות הנכונה.

ד'רצו

מו"ה דוד: ווינשסטר, שיקגו. אגרת נוספת אליו - לקמן ד'שסד.