ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רצז

ב"ה, ה' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבדר"ח אייר עם המוסגר בו. הנה בטוחני אשר מייסד הכפר ומנהלו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מעורר רחמים רבים השומרים ומגינים על הכפר ועל כל אחד ואחת מתושביו, וביתר שאת וביתר עז מכאן ולהבא וכלשון רבנו הזקן המועתק גם בהמברק שלי: "במדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שבתחלה נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה כו'" (עיין דרך מצותיך דף קי"ד ע"ב).

ודא עקא כמו שכתבתי כ"פ אשר העדר הקירוב לבבות ועוד יותר מזה פירוד הלבבות מפריע ח"ו להמשכת הברכה והצלחה האמורה למטה מעשרה טפחים...

בודאי קבל מכתבי מענה על מכתביו הקודמים שגם זה שייך להנ"ל, ומובן שאיני בא להצדיק את הצד השני, כיון שאיני יודע פרטי הסכסוך אשר קרוב לומר שיסודו בכבוד המדומה ועכ"פ בענינים של מה בכך ועכ"פ שאין ערכם גדול כ"כ עד כדי להפסיד כלשון רבנו הזקן בתניא קדישא (פל"ב) השראת הקב"ה וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, יעוין שם, והוא מבואר ע"פ דרושי החלצו והאותיות המבהילות בענין זה אשר בספר המצות להצ"צ, מצות אהבת ישראל, וברור הדבר אשר בסכסוכים כגון אלה במדה מסוימת אשמים שני הצדדים אף שחלוקים בנוגע לריבוי ומיעוט, וד"ל... ואין הדבר תלוי אלא ברצונו כי הכחות ניתנו לו והחפץ ג"כ ישנו כי החפץ (פנימיות הרצון) כבר נפסק אשר כל אדם מישראל חפץ באמת לאמיתו לגמרי בכל לב וכו' לדבקה בה' כו' (תניא פרק מ"א עיי"ש) שקליפת מדין המנגד לזה, וכמבואר בדרושים הנ"ל, שתומשך הברכה וההצלחה למטה מעשרה טפחים ויבשרני טוב תכה"י בטוב הנראה והנגלה.

בברכה.

ד'רצז

עם הפ"נ המוסגר בו: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

בהמברק שלי: דלעיל שם.