ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רצט

ב"ה, ו' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה דובער שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק. נעם לי לקרות בו ע"ד קריאת השם של בנם שליט"א ושכיוונו לדעתי, אף שכאמור במכתבי הקודם אין נוהגים להורות בזה, ואכפול ברכתי שיגדלוהו הוא וזוגתו שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת.

במ"ש אודות הטאנסילס וכו' הרי ע"ד הרגיל אפילו אלו המצטננים לפעמים והסיבה היא הטאנסילס, במה דברים אמורים בימי הסתיו וחורף; משא"כ בקיץ, ולכן לכאורה אין נוגע עתה לדון על שאלה זו, ויתייעצו בזה עוה"פ עם הרופא שלהם, ובאם גם דעתו כנ"ל יהי' מקום לשאלה וכתיבה עד"ז רק בעוד כמה חדשים ובינתים הנה כל אחד ואחת מהם וכלם יחד זאלען האבען א געזונטען זומער.

נהניתי מ"ש אודות חלוקת מצה שמורה, ובמה שמסיים בענין זה שכל התחלות קשות, קשה קצת, מה הם הקישוים, כיון שזהו שלא עמל"פ, והנקודה השני' הרי זהו התחלת הטור ושו"ע (בהגהות רמ"א) אל יבוש מפני המלעיגים ובפרט שהרי בתקופתנו הולכים המנגדים ופוחתים הן במספרם והן בחשיבותם.

בודאי לא יסתפק בהשיעורים שכותב אלא שיוסיף עליהם כסיום מכתבו עד"ז, ובהם שיעורים לנוער ובכלל דער ריידין ארום חסידות, שלפעמים עי"ז עושים רבות, ובאותו ענין הוא גם עבוד תכנית מתאימה איך לנצל יום הל"ג בעומר ובפרט שחל השתא ביום שהתלמידים פנוים מלימודי חול וכו' והשי"ת יצליחו לבשו"ט. ובכל הנ"ל.

וגם מפעולות זוג' תי'.

בשאלתו ע"ד מקום לימוד השיעור בדא"ח - ידועה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר שטוב יותר במקום שרבים נמצאים או עוברים בו ובדוגמת עסק גשמי כו', ובודאי וועלן זיך זייטיקע ניט מישן אין בעה"ב'טישקייט. ובאם ינסו - הרי תמיד היכולת בידו להעביר השיעור לביתו. ובטח ההפחדה בזה תספיק לבטל ההתערבות. וד"ל.

בברכה.

ד'רצט

מו"ה דובער: לוין, זונדרלנד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'קע, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תקצ.

קריאת השם: יוסף יצחק, ע"ש כ"ק אדמו"ר מוהרי"צ, אע"פ ששם זקנו היה יצחק אלחנן - שגלוב, שנאסר ברוסיה בשנת תרצ"ז ומאז נעלמו עקבותיו, ובאותה שעה עדיין לא ידעו בבירור אם הוא עדיין בחיים.

ידועה שיחת: ראה לעיל ח"י אגרת ג'קמח.

ובדוגמת עסק גשמי: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'קי, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תמט. ד'תפז.