ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'ש

ב"ה, ז' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מששי באייר, בו כותב אודות הנער בן י"ג שנה וחצי אשר יש לו הפרעות להנהגתו ביראת שמים וכו'.

הנה בכגון דא היותר טוב לקיים הוראת המשנה, הוי גולה למקום תורה שאז אין החיכוכים בין הצדדים יום יום, אלא רק פעם אחת בכדי שיסכימו לנסיעתו למקום תורה, וכנראה במוחש התועלת שבהנ"ל ובכמה פרטים ובפרט בארצוה"ב שכבר רגיל הוא ומוצא חן בעיני הנוער לנסוע מבית הוריהם למשך זמן, ובודאי יש למצוא אנשים שיש להם השפעה על ההורים בכדי שסו"ס יסכימו להאמור, והשי"ת יצליח אותו לראות פרי טוב בעמלו ולעשותו ירא שמים חסיד ולמדן.

בברכה לבשו"ט בהאמור.