ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שא

ב"ה, ז' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

מר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג ניסן. ובהזדמנות זו אכפול תודתי חמה על הביכלעך כת"י מאמרי חסידות שהגיעו לידי ע"י בנו שי' וזכות הרבים שיהנו מאור תורה הגנוז בביכלעך אלו אשר בהם גם מאמרים שלא נדפסו עד עתה, תעמוד לבנו ולכל המשפחה להמצטרך לכל אחד מהם,

ומובן אשר בזה נכלל וכשיחתנו עם בנו בזה, אשר מביא הביכלעך הוא בנו וכן הוריו דודיו וכל המשפחה יהיו בין לומדי ועוסקי בתורה זו אשר כחלק מתורתנו בכלל נאמר גם בזה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה ובפרט שזכות אבותם וצור מחצבתם מסייעים להצלחה נוספת בזה.

בפ"ש כל המשפחה ובסיום מעין הפתיחה בתודה עבור הביכלעך ששלחו בעבר והביכל ששולח עתה.

ד'שא

שניאור זלמן: שמרלינג, תל אביב.