ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שג

[ז' אייר תשט"ז]

לכל אחד ואחת מאנ"ש, תושבי כפר חב"ד, המוסדות אשר שם, וביחוד בתי ספר למלאכה וחקלאות, התלמידים, המורים, המנהלים, העסקנים וההורים:

תקותי חזקה, אשר בעזר השי"ת, השומר בעינא פקיחא ומשגיח בהשגחה פרטית, תתגברו על כל מונע, תתחזקו בבנינים הפרטיים והציבוריים, תרחיבו כל המוסדות בכמות ובאיכות, ומתוך מנוחה והרחבת הדעת יתגדל ויתאדר לימוד תורתנו חומתנו, תורת חיים ודברי אלקים חיים, וקיום מצוותי' בשמחה ובטוב לבב וחי בהם, ומכפר חב"ד יפוצו מעינות החסידות תורת ומעשי נשיאינו הקדושים עד שיגיעו גם חוצה, לקרב לאבינו שבשמים את כל אחינו בני ישראל בחסד וברחמים, ולהביא הגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב.

המשתתף בתפלתם ותעניתם, ומובטחני בהשי"ת שבקרוב ממש גם בשמחתם

אמתית פנימית ושלימה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מנחם שניאורסאהן

ד'שג

נדפסה בבטאון חב"ד חוב' יא בתחלתה. ומועתקת באגרת המזכירות מל"ג בעומר ולקמן ד'שט.

לתוכנה ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.