ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שה

ב"ה, ז' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה פנחס שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח אייר ושלאחריו וכן המברקים, ובודאי כבר נודע לו מכבר מהמברק ששלחתי לכפר וכן לישיבת תו"ת, שמהם מובנת השקפתי אודות הצעה המוזרה להעתיק מלוד וכו' אבל לאידך גיסא מוכרח שיבואו תיכף בקישור עם המשרדים והאנשים המתאימים בהנוגע לתוספת שמירה, ושאלוני כאן מפני מה אין גדר תיל סביבות הכפר או זרק-אור נמצא במקום היותר גבוה בכפר, כלבים שמשתמשים בהם לשמירה וכיו"ב, כן כדאי הי' להעלות השאלה אודות הפרדסים, כיון שכמה מקומות העירו אשר משמשים הם מקום מחבוא מקשים על החפוש.

במ"ש אודות מכ' בעתונות העולמית וכו' תמיהני גם על ההצעה בזה, כיון א) ע"פ הנסיון שבעבר אין בזה כל תועלת ממשית בהנוגע לפועל; ובמכש"כ וק"ו שאישים מאלו שהציעו לפנות אליהם, לא שמו לב להנעשה בשנים האיומות דתש"א וכו'. ב) יש מקום לומר שהלחץ באופן כזה, אדרבה יגדיל מדת הנצחון של הצד שכנגד. ג) והוא העיקר, שכנראה שוכחים לגמרי שישנם אלפים ואלפים תלמידים-ות בבתי ספר חב"ד, להם כמה מורים ומשגיחים וכמו הרבנים מתוסוף, ליפסקר, פינסן וכו' שי' ופני' בעתונות הנ"ל בודאי תגיע לשם תומ"י ומובן החשש לענינים ח"ו שיכולה לגרום. באופן בלתי פרסומי כ"כ עשו כאן כמה פעולות בפני' להראשים כאן בתגובה חזקה ונמרצה; אבל לא ברשות הרבים, ומאידך גיסא בלחץ יותר חזק מאשר לחץ של עתונים וד"ל...

ד'שה

מו"ה פנחס: אלטהויז, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקח, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבו מאד"ח אייר: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

מהמברק ששלחתי: דלעיל ד'שג-ד.