ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שז

ב"ה, ח' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אליעזר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק.

תמוה ומצער איך שכל המכתבים המתקבלים מזקני אנ"ש אשר באה"ק ת"ו, תוכנם - ניסה מן המערכה, וגם מכתבו זה הוא כהנ"ל. ויתאר בעצמו באיזה מצב היו עתה עניני תורה בכלל ועניני חסידות בפרט, אם היו אוחזים בשיטה זו, בדור שלפנינו ובדור האחרון.

וכבר הודעתי דעתי ברורה במברק, שאדרבה - צריך להרחיב כל הענינים בכפר חב"ד, ואם בכל מקום ומקום, הנה לא ינום ולא יישן שומר כל אחד ואחת מישראל, עאכו"כ בכפר חב"ד שנתייסד ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ומנהלו גם עתה. והוא הדין לישיבת תומכי תמימים בלוד.

ומובן שהירוס הישיבה בלוד ע"מ לבנותה במקום אחר, ה"ז הירוס. ולא זו הדרך להגנה ולשמירה על התלמידים, ולפלא, שכל בני ישראל מאמינים בני מאמינים, ואנ"ש והחסידים והתמימים הרי נתוסף בהם הענין דאמונת צדיקים. ובפרט ע"פ המבואר במכילתא עה"פ ויאמינו בה' ובמשה עבדו, יעו"ש. אבל כשבא ונוגע הדבר לפועל, ובהנוגע לעצמו, הנה לפתע פתאום נשמטות מזכרונם כל הוראות רבותנו הק' בזה, הוראת רבנו הזקן, הוראת רבנו האמצעי, הוראת הצמח צדק וכו' אשר דוקא במקום זה אשר כו' מתגלית מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים ומבריח מן הקצה אל הקצה.

והנה אין מעניני להפחיד ח"ו. אבל מהמקום המשומר עתה ביותר באה"ק ת"ו, הוא כפר חב"ד. והרשות בידו לפרסם דעתי זו ברורה, לכל שימצא לנכון. וגם אנ"ש בכלל.

בברכה לבריאות ולמנוחת הנפש ולבשר טוב בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

ד'שז

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 387 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה אליעזר: קרסיק, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ב'תתקח, ובהנסמן בהערות שם.

המכתבים המתקבלים: לאחר המאורעות דלעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

במברק: דלעיל ד'שג.

הוראת רבותינו: ראה לעיל ח"י אגרת ג'רסב. לעיל ד'רפא. ד'רצז. לקמן אגרות ד'שח.

ד'שיא. ד'שיב. ד'שיח. ד'שסט. ד'שעח. ד'שפא. ד'ת. ד'תא. ד'תה. ד'תנה.